7. 2. 2018

Místo konání: U Kováře, Masarykova 182, Ústí nad Labem

Přítomni: Radovan Bobek, Karel Karika, Irena Moudrá Wünschová, Dušan Oslej ml., Jiří Růžička, Lukáš Sláma, Lenka Slámová, Jiří Škoda, Vlastimil Vedral, Anna Wünschová, Karolina Žákovská

Omluveni: Martin Havránek, Lenka Hűblová, Dušan Oslej st., Hana Oslejová, Šárka Šimberská, Anna Wünschová

Hosté: Jan Dostál, Laura Dostálová Pérezová, Michaela Křížová, Karel Nepraš

Dušan Oslej ml. Zahájil schůzi v 17.00. Schůze nebyla usnášeníschopná, všechna usnesení byla přijata až po 30 minutách.

Návrh programu:

 1. Přijímání nových členů a členek
 2. Krajská konference
 3. Sjezd SZ – kandidatura K. Žákovské do PSZ
 4. Komunální volby – příprava
 5. Aktuální politická situace
 6. Diskuse

Schválený program:

 1. Přijímání nových členů a členek
 2. Krajská konference
 3. Komunální volby – příprava
 4. Aktuální politická situace
 5. Sjezd SZ – kandidatura K. Žákovské do PSZ
 6. Diskuse

(9 – 0 – 0) => Návrh byl přijat

1. Přijímání nových členů a členek

Na jednání členské schůze se dostavili Jan Dostál a Karel Nepraš ze ZO Milešovské Středohoří se zájmem přestoupit do ZO Ústí nad Labem (v ZO Milešovské Středohoří zbyli jen dva a brzy zanikne). Dále se dostavila Michaela Křížová se zájmem o vstup do SZ.

Usnesení č. 1/2018

Členská schůze ZO SZ Ústí nad Labem schvaluje přestup Jana Dostála do ZO Ústí nad Labem.

(9 – 0 – 0) => Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 2/2018

Členská schůze ZO SZ Ústí nad Labem schvaluje přestup Karla Nepraše do ZO Ústí nad Labem.

(9 – 0 – 0) => Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 3/2018

Členská schůze ZO SZ Ústí nad Labem přijímá Michaelu Křížovou (*1994) za členku Strany zelených.

(9 – 0 – 0) => Usnesení bylo přijato

Dušan Oslej upozornil, že se od letošního roku mění výše členských příspěvků. Základní částka je 600 Kč, doporučená je 1200 Kč, maximální je 5000 Kč a minimální (pro nízkopříjmové skupiny) 350 Kč.

2. Krajská konference

Koná se v neděli 28. ledna od 10.30 v Teplicích.

Usnesení č. 4/2018

Členská schůze ZO SZ Ústí nad Labem:

a)       Bere na vědomí informaci o svolání Krajské konference Strany zelených Ústeckého kraje na 28. 1. 2018 do Teplic a o počtu delegátů, který na ni může SZ vyslat,

b)      volí Radovana Bobka, Irenu Moudrou Wünschovou, Dušana Osleje ml., Jiřího Růžičku a Jiřího Škodu jako delegáty a delegátku Krajské konference Strany zelených Ústeckého kraje konané 28. 1. 2018 v Teplicích,

c)       volí ostatní členy ZO v abecedním pořadí jako náhradníky a náhradnice Krajské konference Strany zelených Ústeckého kraje konané 28. 1. 2018 v Teplicích.

(9 – 0 – 0) => Usnesení bylo přijato

3. Komunální volby – příprava

Proběhla debata o průběhu dosavadní spolupráce v hnutí PRO! Ústí a o budoucím postupu.

Usnesení č. 5/2018

Členská schůze ZO SZ Ústí nad Labem po projednání:

a)       Konstatuje:
Že spolupráce Strany zelených s partnery ve volebním uskupení PRO! Ústí byla hodnotná a přínosná pro město Ústí nad Labem.
b)      Podporuje:
Kandidaturu v komunálních volbách v roce 2018 na podobné bázi jako v roce 2014.
c)       Ustanovuje:
Vyjednávací tým pro přípravu kandidatury v komunálních volbách v roce 2018 ve složení Dušan Oslej ml., Radovan Bobek, Irena Moudrá Wünschová.
d)      Doporučuje:
Provést v hnutí PRO! Ústí důkladnou zpětnou vazbu uplynulého období včetně přípravy a průběhu předvolební kampaně, období vládnutí i práci odvedené v opozici.
Vyjednávacímu týmu prosadit do programových priorit budoucí volební strany body, které vzejdou ze základní organizace SZ.
e)      Ukládá:
Radě ZO zorganizovat v ZO sběr programových priorit SZ do komunálních voleb do 31. 1. 2018.
Vyjednávacímu týmu informovat ZO o všech proběhlých jednáních prostřednictvím e-mailového rozesílače ZO.

(9 – 0 – 0) => Usnesení bylo přijato

4. Aktuální politická situace

Proběhla debata o prezidentských volbách a možnostech našeho zapojení.

Karel Karika je koordinátorem dobrovolníků pro Jiřího Drahoše pro Ústecký kraj. Kontaktní místo kampaně je Knihkupectví Pod věží.

Úkol: Jiří Škoda osloví členstvo ZO s možností vyrazit do ulic s petičním stánkem a letáky.

5. Sjezd SZ – kandidatura K. Žákovské do PSZ

Karolina Žákovská oznámila svůj záměr kandidovat na Sjezdu SZ do Předsednictva SZ, a to na pozice 2. místopředsedkyně a další. Představila svou motivaci a svůj program.

Usnesení č. 6/2018

Členská schůze ZO SZ Ústí nad Labem po projednání vyslovuje podporu kandidatuře Karoliny Žákovské do Předsednictva Strany zelených.

(8 – 0 – 1) => Usnesení bylo přijato

6. Diskuse

Dušan Oslej ml. ukončil schůzi ve 20.05.