30. 4. 2008

Přítomní členové: Hotovcová, Moudrá Wünschová, Nepraš, Škoda, Vaňková, Chmátal (19:00)

Omluvení členové: Neprašová

Nepřítomní členové: Frýdlová, Gromus, Hajdinová, Havránek, Husák, Kalina, Kroufek, Vičarová, Waldstein

Hosté: Stromsnes, Štrymplová

 

Navrhovaný program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola plnění usnesení

 3. Zpráva předsedy a místopředsedkyně o činnosti (Škoda, Vaňková)

 4. Přijímání nových členů

 5. Informace z jednání zastupitelstva (Nepraš)

 6. Krajský volební program (Škoda)

 7. Různé

 8. Závěr

Program schválen konsensem

 

 1. Zahájení

Zapisovatelkou určena Irena Moudrá Wünschová, ověřovatelem konsensem Helena Vaňková.

Zahájeno v 17.00.

 

 1. Kontrola plnění usnesení

16 členů, 6 příznivců

 

Usnesení 34.01: Členská schůze ZO SZ ÚL-město bere na vědomí vystoupení Viktora Kellera ze SZ a jeho registraci za příznivce SZ.

Schváleno konsensem.

 

Usnesení 34.02: Členská schůze ZO SZ ÚL-město schvaluje uvolnění 1936,50 Kč z rozpočtu ZO na uhrazení akce Den Země v Mumii.

Schváleno konsensem.

 

Radka – sociální skupina, svoláno na 24.4., další brzy

 

Pokladna – 6815,50 Kč

 

 1. Zpráva předsedy a místopředsedkyně o činnosti (Škoda, Vaňková)

Bez usnesení.

 

 1. Přijímání nových členů

Dostavila se zájemkyně o členství Hana Štrymplová.

 

Usnesení 34.03: Členská schůze ZO SZ ÚL-město bude hlasovat o přijetí zájemkyně o členství Hany Štrymplové (datum nar. 24.11.1970) v její přítomnosti.

Schváleno konsensem.

 

Usnesení 34.04: Členská schůze ZO SZ ÚL-město přijímá paní Hanu Štrymplovou (datum nar. 24.11.1970) za členku Strany zelených.

Hlasování: 5 – 0 – 0 Schváleno

 

 1. Informace z jednání zastupitelstva (Nepraš)

Bez usnesení. Příště (17.6.) se Karel nemůže zúčastnit, hledá se náhradník (z řad stranické veřejnosti).

 

 1. Krajský volební program (Škoda)

Usnesení 34.05: Členská schůze ZO SZ ÚL-město po projednání:

l        žádá programovou skupinu o zapracování připomínek ke krajskému programu

l        vyslovuje znepokojení nad stavem příprav programu

l        požaduje, aby programová skupina předložila program v předfinální verzi v dostatečném předstihu před programovou konferencí 24.5. v Mostě

Schváleno konsensem.

 

 1. Různé

a. Paliativní péče

b. Petice Střekov

c. Další schůze – 27.5. 17.00 (volba Rady ZO – motivační dopisy?)

d. Programová konference – 24.5. Most

e. Tvorba územního plánu – zjišťuje Karel Nepraš. Jak dávat připomínky, jak bude vypadat apod.

f. Transparentní samospráva – bude schůzka s primátorem

 

 1. Závěr

Jiří Škoda ukončil schůzi ve 20.00.

 

 

 

Zapsala: Irena Moudrá Wünschová

 

 

 

Ověřila: Helena Vaňková

 

 

 

Předseda ZO: Jiří Škoda