30. 10. 2007

Přítomní členové: Martin Havránek, Radka Hotovcová, Viktor Keller, Karel Nepraš, Emílie Neprašová, Jiří Škoda, Helena Vaňková, Jana Vičarová, Šárka Vosáhlová

Přítomní hosté: Zdeněk Moravec, Josef Štork

Nepřítomní členové: Frýdlová Jaroslava, Gromus Michael, Husák Jan, Kroufek Roman, Moudrá-Wünschová Irena, Rubáček Karel, Waldstein Petr

Navrhovaný program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Volba volební komise
 4. Zprávy předsedy a místopředsedů o činnosti (Škoda, Vičarová)
 5. Informace z KK
 6. Informace z RMO
 7. Přijímání nových členů
 8. Volba delegátů na městskou konferenci 12. listopadu
 9. Volba nových členů RZO
 10. Společné poslání
 11. Bolesti voličů
 12. Různé
 13. Závěr

Program schválen konsensem.

1. Zahájení
Schůzi zahájil Jiří Škoda v 18:05.
Zapisovatelkou určena Radka Hotovcová, ověřovatelkou konsensem zvolena Jana Vičarová.

Příští jednání obvodního zastupitelstva: 27. listopadu 2007, 13 h
Příští schůze: 29. listopadu, 18 hodin, krajská kancelář
Konference MO: 12. listopadu, 17:30, Větruše

2. Kontrola plnění usnesení
16 členů, 6 příznivců (Marian Páleník vystoupil a registroval se jako příznivec)

3. Volba volební komise
Návrh: 3-členná (schváleno konsensem)
Návrhy členů: Hotovcová, Vičarová, Neprašová

Usnesení 27.01: Členská schůze ZO SZ ÚL-město schvaluje 3-člennou volební komisi ve složení Hotovcová Radka, Neprašová Emílie a Jana Vičarová.
Hlasování: 9-0-0

4. Zprávy předsedy a místopředsedů o činnosti (Škoda, Vičarová)
Informaci přednesli Jiří Škoda a Jana Vičarová.
Jana Vičarová: záměr se Střížákem, bylo by vhodné probrat na příští schůzi (zařadit jako bod programu)

5. Informace z KK
10. listopadu bude krajská rada v Ústí nad Labem.

6. Informace z RMO
Městská konference – Větruše 12. 11., klíč 4:1, stav členské základny k 8. říjnu
RMO žádá 25 % z příjmů do rozpočtu + 300 Kč na městskou konferenci
Tiskové zprávy – MO by měla vydávat tiskové zprávy alespoň jednou za 2 měsíce
Vyjádřit se co by si kdo představoval k rozpočtu města…
Hypermarkety – končila se kampaň, předávaly se archy
Programová skupina – vyhodnotil Marian Páleník

Usnesení 27.02: Členská schůze ZO SZ ÚL-město schvaluje Kč 300,– na městskou konferenci konanou 12. listopadu 2007.
Hlasování: 5-1-3

7. Přijímání nových členů
O členství v ZO projevili zájem Zdeněk Moravec a Josef Štork a na místě se představili.
Odešel Viktor Keller (19:20).

Usnesení 27.03: Členská schůze ZO SZ ÚL-město bude hlasovat o přijetí zájemce o členství Josefa Štorka (datum nar. 29. března 1947) v jeho přítomnosti.
Schváleno konsensem.

Usnesení 27.04: Členská schůze ZO SZ ÚL-město přijímá Josefa Štorka (datum nar. 29. března 1947) za člena Strany zelených.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 27.05: Členská schůze ZO SZ ÚL-město bude hlasovat o přijetí zájemce o členství Zdeňka Moravce (datum nar. 12. září 1968) v jeho přítomnosti.
Schváleno konsensem.

Usnesení 27.06: Členská schůze ZO SZ ÚL-město přijímá Zdeňka Moravce (datum nar. 12. září 1968) za člena Strany zelených.
Hlasování: 8-0-0

Nově přijatí členové na místě zaplatili členské příspěvky a od té chvíle se zúčastňovali hlasování.

8. Volba delegátů na městskou konferenci 12. listopadu
17-3=14, máme nárok na 4 delegáty

Návrhy na delegáty: Štork (souhlasí), Moravec (souhlasí), Vičarová (souhlasí), Neprašová (souhlasí), Škoda (nesouhlasí)

1. náhradník Škoda, 2. náhradník Hotovcová, 3. náhradník Vosáhlová

Usnesení 27.07: Členská schůze ZO SZ ÚL-město:
a) konstatuje, že ke dni svolání konference (18. září 2007) měla 17 členů a to: Jaroslavu Frýdlovou, Michaela Gromuse, Martina Havránka, Radku Hotovcovou, Jana Husáka, Viktora Kellera, Romana Kroufka, Irenu Moudrou-Wünschovou, Karla Nepraše, Emílii Neprašovou, Mariana Páleníka, Karla Rubáčka, Jiřího Škodu, Helenu Vaňkovou, Janu Vičarovou, Šárku Vosáhlovou, Petra Waldsteina;
b) konstatuje, že Jaroslava Frýdlová, Karel Nepraš a Helena Vaňkvoá se stávají delegáty automaticky z titulu svých funkcí v RMO;
c) volí Zdeňka Moravce, Emílii Neprašovou, Josefa Štorka a Janu Vičarovou jako delegáty na konferenci MO Strany zelených Ústí nad Labem konanou dne 12. listopadu 2007 v Ústí nad Labem;
d) volí Jiřího Škodu, Radku Hotovcovou a Šárku Vosáhlovou jako náhradníky na konferenci MO Strany zelených Ústí nad Labem konanou dne 12. listopadu 2007 v ÚL.
Hlasování: 9-0-0

9. Volba nových členů RZO
Po diskusi se rozhodlo, že proběhne dovolba Rady ZO, rozšíření se ponechá na některou z dalších schůzí.

Předsedkyní volební komise Radka Hotovcová

Návrhy:
Vaňková (souhlasí)
Štork (souhlasí)

Výsledky volby:
Vydáno 9 hlasovacích lístků, 9 lístků odevzdáno 1 prázdný, Helena Vaňková dostala 7 hlasů, 1 hlas dostal Josef Štork.

Do RZO byla zvolena Helena Vaňková.

10. Společné poslání
Jana Vičarová: dotazníček pro členy s formou, termínem, programem setkání…
Hledat cíl?
Komunální program?
Úkol pro Jiřího Škodu: začne pracovat na formě setkání

11. Bolesti voličů
Škoda: mít tento bod vepředu – podněty
Neprašová: hodně lidí si stěžuje na ovlivňování představitelů SZ zástupci ODS
Vičarová: rozdělit komunální a velkou politiku, být vidět na té nižší úrovni
Vičarová: občané vidí Ústí jako špinavé město, hodně nápadů na lepší fungování veřejně prospěšných prací
Neprašová: na veřejně prospěšné práce dát vyšší částku než na propagaci města
Škoda: každý problém by se měl zaznamenat
Nepraš: udělal by si tabulku, kam by to zaznamenával
Nepraš: ústecké nábřeží – pan Jarošík přijde na příští schůzi
Moravec: je životu nebezpečné pohybovat se po městě na kole

12. Různé
a) Nepraš jako zastupitel:

 • sešel se s Jaroslavem Koutským, odborným asistentem na FSE, zpracovává projekt Role měkkých ukazatelů na Ústecku a Ostravsku – na konci manuál, jak v Ústí pracovat s měkkými faktory, jak tyto faktory ovlivňují sociální strukturu (pozn. Měkké faktory – ne HDP, ale kvalita života, environmentální prostředí…); komunikace bude probíhat dál
 • na základě podnětů předložil vedoucí ekonomického odboru a starostovi na budoucí rozpočet; rozpočet měl menší výdaje a příjmy než v roce 2006, ale vyšší než v roce 2007; obvody ztrácejí kompetence a prostředky; co K.N. navrhoval do rozpočtu, dá do okénka zastupitele, aby to mohl dát předseda do newsletteru
 • ulice Česká beseda – peníze došly na účet obvodu až 3. října, tudíž určitě jim propadla kauce Kč 300.000,– ; K.N. se podívá do smlouvy, přednese to na zastupitelstvu
 • sešel se se zastupitelem KSČM Kubínem – otázka stavby domovu pro matky s dětmi; v této otázce se setkal i s nátlakem tajemnice obvodního úřadu, aby do této věci nezasahoval

b) akce:

 • 5. a 6. listopadu konference Labe – UJEP
 • 5. listopadu 18:30, regionální muzeum v Teplicích – SZ + organizátoři demonstrací
 • 17. listopadu, celodenní seminář o transparentní samosprávě, definitivní pozvánka půjde na krajský rozesílač do týdne, místo konání pravděpodobně restaurace Na Rychtě

c)
Usnesení 27.08: ZO bere na vědomí vystoupení Mariana Páleníka ze Strany zelených a jeho registraci za příznivce ZO SZ ÚL-město.
Schváleno konsensem.

13. Závěr
Rada ZO: 19. listopadu v 18 hodin v krajské kanceláři

Schůzi ukončil Jiří Škoda ve 21:15.

Zapsala: Radka Hotovcová

Ověřila: Jana Vičarová

Předseda ZO: Jiří Škoda