19. 12. 2007

Přítomní členové: Radka Hotovcová, Viktor Keller, Karel Nepraš, Jiří Škoda, Helena Vaňková

Nepřítomní členové: Frýdlová Jaroslava, Gromus Michael, Havránek Martin, Husák Jan, Kroufek Roman, Moudrá-Wünschová Irena, Neprašová Emílie, Vičarová Jana, Waldstein Petr

Navrhovaný program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Zpráva předsedy a místopředsedů o činnosti
 4. Bolesti voličů
  a. Zdražování MHD

 5. Zpráva předsedy ZO o činnosti v roce 2007 (Škoda)
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2007 (Vaňková)
 7. Zpráva revizora (Neprašová)
 8. Zpráva zastupitele o činnosti v roce 2007 (Nepraš)
 9. Různé
 10. Závěr

Schváleno konsensem.

1. Zahájení
Schůze není usnášeníschopná, všechna usnesení přijata 30 minut po začátku jednání.
Zapisovatelkou určena Hotovcová, ověřovatelem konsensem zvolen Keller.

2. Kontrola plnění usnesení
Pokladní: Kč 9422,–
Předseda: 18 členů, 6 příznivců (až po schůzi zjištěno: ke dni schůze 14 členů, 5 příznivců)

Usnesení 28.01: Členská schůze ZO SZ Ústí nad Labem – město
a) bere na vědomí informaci občanů Ústí nad Labem o aktuální situaci na Růžovém paloučku,
b) podporuje aktivity směřující k zabránění výstavby na Růžovém paloučku,
c) pověřuje Jiřího Škodu zasláním otevřeného dopisu v dané věci vedení města Ústí nad Labem.
Škoda: před Vánoci by mohlo být kontraproduktivní – asi poslat v lednu, Škoda pošle předem členům.

Nepraš: tabulka s „bolestmi voličů“ – formu představil, strukturuje to jako rozpočet města; je tam statistické vyhodnocení dotazníků (je zhruba ve 1/3) a další podněty

3. Zpráva předsedy a místopředsedkyně o činnosti
Plán činnosti – příští schůze – nutné definovat hlavní cíl roku
Tvorba programu Ústí nad Labem – chce to zodpovědnou osobu
Bez usnesení.

4. Bolesti voličů
a. zdražování MHD
– příliš pozdě jsme se připojili; je nutné udělat další krok – jak si to představujeme s veřejnou dopravou atp. – viz e-maily
– Škoda navrhuje letáky do MHD, petici (signatáři by chtěli tyto kroky) – pravděpodobně elektronickou

5. Zpráva předsedy ZO o činnosti v roce 2007
Bylo posláno předem.
Škoda opraví údaje o příznivcích.

Usnesení 29.01: ZO SZ ÚL-město schvaluje Zprávu předsedy ZO o činnosti za rok 2007 předloženou Jiřím Škodou.
Schváleno konsensem.

6. Zpráva o hospodaření za rok 2007
Usnesení 29.02: ZO SZ ÚL-město schvaluje Zprávu o hospodaření předloženou za rok 2007 předloženou Helenou Vaňkovou.
Schváleno konsensem.

7. Zpráva revizorky
Revizorka náhle onemocněla. Zpráva bude předložena příště.

8. Zpráva zastupitele o činnosti v roce 2007
Usnesení 29.03: ZO SZ ÚL-město bere na vědomí Zprávu zastupitele o činnosti v roce 2007.
Schváleno konsensem.

9. Různé
a. 26. ledna konference o Labi na UJEP, spolupořádá Arnika
b. členské příspěvky – členové zaplatí pokladnici

10. Závěr
Schůzi ukončil Jiří Škoda v 19:15.

Předseda: Jiří Škoda

Zapsala: Radka Hotovcová

Ověřil: Viktor Keller