18. 1. 2008

Přítomní členové: Frýdlová Jaroslava, Keller Viktor, Nepraš Karel, Neprašová Emílie, Škoda Jiří, Vičarová Jana, Moudrá-Wünschová Irena

 

Nepřítomní členové: Gromus Michael, Havránek Martin, Hotovcová Radka, Husák Jan, Kroufek Roman, Vaňková Helena, Waldstein Petr

 

Hosté: Hajdinová Jana, Chmátal Pavel, Jírová Šárka, Kalina František

 

Navrhovaný program:

  1. Zahájení

  2. Kontrola plnění usnesení

  3. Zpráva předsedy a místopředsedkyně o činnosti

  4. Bolesti voličů

            a.      Zdražování MHD

b.      Růžový palouček

c.      Hypermarket

  1. Plán činnosti ZO na rok 2008

  2. Přijímání nových členů

  3. Pracovní skupina Střížák

  4. Kontrolní zpráva revizorky ZO

  5. Různé

  6. Závěr

 

 

1. Zahájení

Členskou schůzi zahájil Jiří Škoda v 17:30 hodin.

Schůze v době zahájení není usnášeníschopná, usnesení přijímána až po půl hodině od zahájení dle znění stanov.

Zapisovatelem byl určen Karel Nepraš, ověřovatelkou konsensem zvolena Jana Vičarová.

 

2. Kontrola plnění usnesení

ZO SZ k dnešnímu dni tvoří 14 členů a 5 příznivců SZ.

V pokladně máme 9370,- Kč.

 

Usnesení 30.01: Členská schůze ZO SZ Ústí nad Labem – město bere na vědomí přestup Zdeňka Moravce, Karla Rubáčka, Josefa Štorka a Šárky Vosáhlové do ZO SZ Ústí nad Labem – Neštěmice.

Schváleno konsensem.

 

Škoda: Otevřený dopis primátorovi ve věci Růžového paloučku byl podán na MmÚL minulý čtvrtek (10. 1. 2008).

 

3. Zpráva předsedy a místopředsedkyně o činnosti

Rada ZO sestavila a rozeslala PF 2008.

Na svém posledním jednání Rada ZO připravila předložený návrh plánu činnosti ZO na rok 2008.

 

4. Bolesti voličů

a. zdražování MHD

J. Škoda připravil kampaň zaměřenou na MHD, která reaguje na další zdražování jízdného, ke kterému dojde od 1. 2. 2008 a obecně stručně představuje priority SZ v této oblasti. Konkrétní činnosti:

         Elektronická petice „3 body pro lepší MHD“ (petici připravil J. Škoda, bude spuštěná zároveň s letáky a tiskovou zprávou)

         Letáky v dopravních prostředcích MHD (14 dní x 50 listů 14 x 6,70,- Kč, vyvěsí se od pátku 25. 1. 2008, nutné dodat na DP do čtvrtka dopoledne)

         Doprovodné tiskové zprávy

 

Úkol: Jiří Škoda rozešle text do letáku do MHD na rozesílač, členové budou posílat připomínky k textu do pondělí (21. 1. 2008) do večera.

 

Usnesení 30.02: Členská schůze ZO SZ Ústí nad Labem – město

a) pověřuje Jiřího Škodu konečným sestavením letáku „3 kroky pro lepší MHD“,

b) schvaluje výdaj ve výši 670,- Kč na vyvěšení letáků v prostředcích MHD.

Hlasování: 6 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)

 

b. Růžový palouček

– J. Škoda sestavil tiskovou zprávu a otevřený dopis primátorovi, informaci zveřejnily Deníky Bohemia

– další možnosti:

            Dotazníková akce stylu: „Co by mělo být na Růžovém paloučku?“

            Reportáž (Vičar ml.)

            Podněty do zpracovávaného nového územního plánu města   

– nyní čekáme na odpověď primátora, poté se stanoví další postup

 

c. Hypermarket

– v médiích proběhla informace, že už je rozhodnuto

– primátor na TV LYRA kritizoval SZ za politický exhibicionismus a označil petici za špatně adresovanou

– J. Škoda napsal komentář do novin reagující na aktuální situaci v kauze hypermarketu a na primátorovy výroky

 

5. Plán činnosti ZO na rok 2008  

V letošním roce je plán činnosti proti minulým rokům podrobnější. Jeho součástí je jednak seznam priorit a dále pak vlastní plán sestavený jako harmonogram činností na celý kalendářní rok, který bude podle potřeby dále doplňován.

 

a. Priority ZO pro rok 2008

 

Usnesení 30.03: Členská schůze ZO SZ ÚL-město schvaluje následující priority činnosti pro rok 2008:

a)     Rozšiřování členské základny

b)     Zviditelnění práce a aktivit ZO ve městě

c)     Vytvoření komunálního programu

Hlasování: 7 – 0 – 0

 

 

PŘERUŠENÍ BODU Č. 5 PROGRAMU JEDNÁNÍ.

 

Odešla I. Moudrá-Wünschová.

 

6.  Přijímání nových členů

O členství v ZO projevili zájem Jana Hajdinová, Pavel Chmátal a František Kalina a na místě se představili.

 

Usnesení 30.04: Členská schůze ZO SZ ÚL-město bude hlasovat o přijetí zájemce o členství Františka Kaliny (datum nar. 3.4.1959) v jeho přítomnosti.

Schváleno konsensem.

 

Usnesení 30.05: Členská schůze ZO SZ ÚL-město přijímá Františka Kalinu (datum nar. 3.4.1959) za člena Strany zelených.

Hlasování: 6-0-0

 

Odešli V. Keller a F. Kalina.

 

Usnesení 30.06: Členská schůze ZO SZ ÚL-město bude hlasovat o přijetí zájemce o členství Pavla Chmátala (datum nar. 29.9.1982) v jeho přítomnosti.

Schváleno konsensem.

 

Usnesení 30.07: Členská schůze ZO SZ ÚL-město přijímá Pavla Chmátala (datum nar. 29.9.1982) za člena Strany zelených.

Hlasování: 6-0-0

 

Usnesení 30.08: Členská schůze ZO SZ ÚL-město bude hlasovat o přijetí zájemkyně o členství Jany Hajdinové (datum nar. 3.4.1968) v její přítomnosti.

Schváleno konsensem.

 

Usnesení 30.09: Členská schůze ZO SZ ÚL-město přijímá Janu Hajdinovou (datum nar. 3.4.1968) za členku Strany zelených.

Hlasování: 7-0-0

 

POKRAČOVÁNÍ BODU Č. 5 PROGRAMU JEDNÁNÍ

 

b. Plán činnosti ZO pro rok 2008

Návrh plánu činnosti byl zaslán v podkladech pro jednání ZO.

 

Usnesení 30.10: Členská schůze ZO SZ ÚL-město schvaluje předložený plán činnosti ZO SZ Ústí nad Labem – město pro rok 2008.

Hlasování: 8-0-0

 

 

7. Pracovní skupina Střížák

– Jana Vičarová představila chystané aktivity ke Střížáku v roce 2008 (viz materiál pro jednání ZO)

– akce budou zakomponovány do harmonogramu plánu činnosti

 

8.  Kontrolní zpráva revizorky ZO

E. Neprašová seznámila přítomné se závěry kontroly financí a dokumentů ZO SZ ÚL-město.

Revizorka neshledala na hospodaření a vedení agendy žádné zásadní závady (viz zpráva revizorky přiložená k zápisu).

 

Usnesení 30.11: Členská schůze ZO SZ ÚL-město schvaluje zprávu revizorky ZO za rok 2008.

 

9. Různé

– příští schůze ZO SZ ÚL – město se uskuteční ve čtvrtek, 14. února 2008 od 17:30 hodin v krajské kanceláři SZ, Hradiště 10, ÚL

– 22. ledna 2008 od 18:00 hodin se koná v Činoherním studiu Aréna s primátorem

– 26. ledna 2008 proběhne seminář o Labi, informace viz

( http://usti-nl.zeleni.cz/300/0/0/567/kalendar-akce/elbe—our-common-heritage/ )

– K. Nepraš spolu s předsedou MO SZ D. Oslejem ml. připravuje schůzku s primátorem, která bude věnována prosazování prvků transparentní samosprávy na úrovni města Ústí nad Labem

– K. Nepraš informoval o schválení plánu činnosti finančního výboru ZMO ÚL-město na rok 2008 (viz příloha zápisu), členové mohou vznášet průběžně konkrétní podněty ke kontrolní činnosti

 

10. Závěr

Schůzi ukončil Jiří Škoda ve 20h.

 

 

 

Předseda:     Jiří Škoda

 

 

 

Zapsal:           Karel Nepraš

 

 

 

Ověřila:          Jana Vičarová