3. 4. 2011

Arnika, 28. března 2011 | Ochrana nejvzácnějších rostlin a živočichů musí být rozšířena na téměř dvou desítkách míst. Jen tak vyhoví Česká republika dohodám, které ji spolu s ostatními státy zavazují k ochraně nejcennějšího přírodního bohatství v celé Evropě. Vyplývá to z výsledků dvoustranného jednání mezi Evropskou komisí a Českou republikou o Natuře 2000 (1), které za účasti nevládních organizací proběhlo v Průhonicích u Prahy koncem minulého týdne.

Mezi tzv. „naturová území“ by tak brzy měla patřit i místa, kde se spíše než s ochranou přírody počítalo s velkými stavbami. Jedná se mimo jiné o lokality na dolním toku Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí. „Lokalita v údolí Labe byla účelově zmenšena tak, aby nebránila prosazení stavby plavebního stupně Děčín. Toto zmenšení však znamená nedostatečnou ochranu šesti typů přírodních stanovišť a dvou druhů živočichů – bobra a lososa. Česká republika bude muset lokalitu vyhlásit podle návrhu přírodovědců, a ne podle plánů betonářů,“ říká Ing. Vlastimil Karlík, který na jednání v Průhonicích zastupoval sdružení Arnika. V údolí Labe se kromě bobra a lososa vyskytuje celá škála unikátních přírodních společenstev. Některé z nich již jinde v Evropě vymizely. Mezi nejvzácnější biotopy patří štěrkové náplavy, které zde Labe vytváří (2).

Podobně je tomu u lokality Slavíkovy ostrovy u Přelouče. Jedná se o unikátní území, na kterém se vyskytuje přes 70 chráněných druhů rostlin a živočichů. Nejcennější jsou významné populace modráska bahenního a očkovaného. Přesto lokalita nebyla zařazena na seznam vůbec z důvodu konfliktu se záměrem na výstavbu plavebního kanálu a plavební komory (3). I v tomto případě Komise konstatovala nedostatečnou ochranu obou těchto druhů a právě Slavíkovy ostrovy byly uvedeny jako lokalita, jejíž vyhlášení by tyto nedostatky pomohlo odstranit.

Odborníci a neziskové organizace zaslali v květnu minulého roku Evropské komisi stížnost na nedostatečnost národního seznamu lokalit chráněných v síti Natura 2000 (4). I po novelizaci národního seznamu evropsky významných lokalit totiž podle analýzy nevládních organizací nebylo dostatečně chráněno 27 typů přírodních stanovišť a 10 evropsky významných druhů rostlin a živočichů. Na základě této stížnosti se Evropská komise začala problémem nedostatečné ochrany lokalit soustavy Natura 2000 v České republice zabývat. „Na velmi podrobných podkladech tehdy spolupracovalo mnoho odborníků z nevládních organizací, volně sdružených v Koalici pro Naturu. Těší nás, že jejich práce nebyla zbytečná a že většina argumentů byla akceptována jako oprávněná. Komise podpořila návrhy nevládních organizací prakticky ve všech významných případech,“ říká Ing. Jana Vitnerová z Arniky, vedoucí programu Ochrana přírody.

Celkový počet typů přírodních stanovišť a druhů, pro které bude muset Česká republika vyhlásit nové lokality (nebo rozšířit stávající), je přibližně 18, u 7 přírodních fenoménů postačí je doplnit mezi předměty ochrany v již chráněných lokalitách a 10 stanovišť a druhů se bude dále zkoumat.

Cílem dvoustranného jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí bylo posoudit splnění odborných kritérií pro jednotlivé druhy a lokality. Posuzovalo se také, zda je daný fenomén (druh, biotop) dostatečně chráněn v určitém regionu. Kromě zástupců nevládních organizací, Ministerstva životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny se jednání účastnili zástupci Evropské komise, Evropského tematického střediska (což je odborné pracoviště, které připravuje odborné podklady týkající se Natury 2000), nezávislý odborník z akademické sféry a zástupkyně Evropského sdružení vlastníků půdy. Zápis z jednání poskytne Evropská komise pravděpodobně během 2-3 týdnů.

Arnika, 28. března 2011


Poznámky a další informace:

(1) Natura 2000 je soustava chráněných území, určená k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť v Evropě. Záměrem Natury 2000 je ochrana biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně stanovených kritérií.
O síti Natura 2000 více na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny.

(2) Štěrkové náplavy – Naturou 2000 chráněné biotopy – vytváří řeka při břehu, kde voda proudí pomaleji. Žijí zde neobvyklé druhy mechorostů a drobných rostlin, ale i vzácné druhy hmyzu, např. střevlíkovití. Dříve se štěrkové náplavy běžně vyskytovaly na Vltavě a dolním Labi, vymizely však zároveň se stavbou zdymadel a na dolním Labi se dnes vyskytuje několik posledních hektarů těchto výjimečných biotopů.

(3) Kauze Slavíkových ostrovů se věnuje zejména organizace Děti Země. O ohrožení Slavíkových ostrovů kvůli stavbě plavebního kanálu viz například zde.

(4) Podrobnosti včetně seznamu, které nevládní organizace navrhly pro doplnění národního seznamu lokalit evropské soustavy Natura 2000, viz tisková zpráva Arniky z 5. května 2010 „Česká republika neplní své závazky: národní seznam evropsky významných lokalit je neúplný“.